La retenció del talent i evitar sortides no desitjades

La necessitat de les empreses en la millora de la retenció de talent és una realitat, actualment, el focus dels departaments de recursos humans no és només en atreure sinó en retenir aquests talents, entenent com a “talent” el líder de l’estratègia, el qual crearà valor i serà la clau del futur de l’empresa.

Per aconseguir aquests objectius, és a dir, poder millorar i evitar aquestes sortides no desitjades, proposem algunes mesures:

Alinear el talent, tal com l’entén l’empresa, amb els objectius de l’empresa

L’empresa ha de saber quin talent vol conservar i el motiu per fer-ho, d’aquesta manera, si tothom sap el fil que segueix l’empresa, facilitarà tant a empleats com directius a seguir objectius comuns.

Propiciar un bon ambient laboral:

L’empresa ha de començar per donar una imatge professional, decidida i oberta a les noves incorporacions, però més enllà d’això, s’ha d’incentivar el contacte diari entre els companys. La interacció facilitarà a uns i altres el desenvolupament de millors condicions a la feina.

El departament de recursos humans ha d’incentivar aquesta actitud, amb pràctiques com poden ser la realització d’activitats internes de l’empresa, o fins i tot, fora d’horari laboral per unir més el grup i brindar comoditat als treballadors.

Promoure una cultura de comunicació:

Dins l’empresa s’ha de potenciar la comunicació, per una banda, i de manera descendent, s’ha d’aconseguir que tothom qui pertany a ella se senti que hi forma part, creant així una cultura de confiança.

D’altra banda, s’haurà de potenciar la comunicació inversa, és a dir, la que dóna la possibilitat que treballadors de posicions baixes puguin aportar idees i opinions que es tinguin en compte, els treballadors se sentiran valorats, i conseqüentment el rendiment dels mateixos augmentarà.

Tot això és més senzill quan tothom intenta que el seu treball aporti i afecti positivament al dels seus companys. Simultàniament, els càrrecs directius han d’intentar ser líders i referents de l’equip, amb predisposició per ajudar, motivar i donar feedback profitós als treballadors.

Conciliació de la vida laboral i la personal

Cada vegada valorem més el fet de poder compaginar la vida laboral amb la personal i familiar, necessitem sentir que no vivim esclaus a la feina, per això la importància de poder treballar d’allò que ens agrada, tot i això, no sempre hi ha aquesta possibilitat, i si hi és no sempre és una prioritat, per això, les empreses han d’intentar innovar, ho poden fer incentivant el teletreball, de fet, després de comprovar que pot augmentar la productivitat entre un 10 i 30 per cent, més empreses l’estan duent a terme, sobretot les tecnològiques.

A més a més del teletreball, es valora la flexibilitat horària, permisos més prolongats de maternitat i paternitat, entre d’altres.

Oferir possibilitats de creixement professional

Un motiu molt important de sortides no desitjades és la no possibilitat d’ascendir dins de l’empresa, els treballadors valoren molt sentir que la seva feina és profitosa, sentir-se motivats i amb objectius a seguir els farà ser més ambiciosos, més productius i amb ganes d’escalar ràpidament. Una iniciativa considerable pot ser la de proposar un mentor o tutor a cada treballador, el qual li pugui donar un feedback més proper, i ajudar a l’hora d’ascendir cedint-li cada vegada més responsabilitats, més autonomia i més lideratge.

Facilitar formació professional

La formació, i el fet de seguir aprenent i absorbent coneixement és molt important per a persones talentoses. A part de ser un factor motivador i de satisfacció laboral, ajuda a fer créixer a les persones millorant la seva productivitat. L’empresa ha d’apostar per la formació.

El salari

El salari pot semblar que és el detonant en molts casos, i potser si, sobretot antigament, avui en dia, qualsevol dels aspectes mencionats anteriorment pot ser igual o més important que els diners. Això no vol dir, que un bon i adequat sou no aporti satisfacció i seguretat.

Després d’haver vist estratègies eficients per a la retenció de talent, conclourem que una empresa capaç de combinar oportunitats de desenvolupament i de promoció, conciliació vida laboral i personal, bon ambient i comunicació i un salari adequat, serà la que tindrà menys dificultat a retenir aquelles persones talentoses i amb més potencial, les quals els oferiran més avantatges competitives.

¿Te resultó interesante este artículo? ¡Compártelo con tu red!