En l’actualitat podem trobar diferents tipus de coaching: personal, per a executius, d’equips, de negocis, de vida, filosòfic, de parella, ontològic, sistèmic, autocoaching, etc. Cada un d’ells s’enfoca en assolir una meta determinada, però tots tenen en comú el fet d’arribar amb èxit a la meta. En aquest bloc ens centrarem en el coaching empresarial, definit com el procés d’acompanyament reflexiu i creatiu amb clients que els inspira a maximitzar el seu potencial personal i professional

Les Fases d’un procés de coaching per a l’èxit empresarial són:

 • Generació de context: es tracta de conèixer la situació real de la qual partim, per conèixer les necessitats i definir els objectius que es volen assolir.
 • Clarificar objectius: un cop que ja ha tingut una primera presa de contacte amb l’empresa, el coach ha de ser capaç d’avaluar si el que el client li ha explicat és realment el que ell està percebent.
 • Dissenyar el pla de treball: aquest ha d’estar fet de manera seqüencial i estar enfocat a la consecució de l’objectiu marcat. S’han de definir els temps, mètodes i recursos necessaris.
 • Feedback i anàlisi de resultats: el coach ha d’obtenir retroalimentació del grup, de com està veient tot el procés. Fer un seguiment dels resultats obtinguts i efectuar canvis en el pla, si cal.
 • Consolidació dels resultats obtinguts: un cop complerts els objectius, cal buscar la manera que tot l’adquirit durant tot el procés de coaching, perduri en el temps, ja sense la presència del coach.
 • Finalització de la relació personal: tot procés té un final, i és hora que els treballadors siguin conscients que no sempre els acompanyarà el coach per ajudar-los en la consecució de l’èxit. Es poden planificar algunes sessions esporàdiques de supervisió.

Els Beneficis del coaching per a l’èxit empresarial són:

Per als individus:

 • Ampliar les capacitats i fortaleses.
 • Millorar l’eficiència i satisfacció laboral.
 • Optimitzar els processos de presa de decisions.
 • Augmentar l’autoconfiança.
 • Impulsar la consecució d’objectius.
 • Potenciar el desenvolupament professional dels treballadors i els seus equips de treball.
 • Fomentar la iniciativa i la responsabilitat.
 • Reduir l’estrès en els treballadors.
 • Motivar les persones.
 • Fomentar el treball col·laboratiu i en equip.
 • Millorar el clima laboral.

Per a les empreses:

 • Ajudar en l’assignació de promocions o llocs dins de la gestió.
 • Ajuda a descobrir i fidelitzar el talent de la companyia.
 • Millorar les capacitats de la plantilla.
 • Impulsar la creativitat i innovació dels equips.
 • Potenciar els resultats de l’organització.
 • Millorar la capacitat per enfrontar-se als canvis amb més facilitat.
 • Redissenyar i optimitzar els processos, simplificant i fent-los més efectius.

Per concloure el bloc, ens acomiadem amb una frase reflexiva de Dave Pughe-Parry:

«Millorar i desenvolupar habilitats a la vida, als negocis, a les seves relacions de manera que les persones siguin més felices, més productives i capaces d’assolir les seves metes o objectius d’una manera equilibrada, reeixida i amb excel·lència»