Quins tipus de conflictes laborals hi ha i com resoldre’ls?

Els conflictes laborals són una possibilitat en entorns laborals. Ja sigui per diferències de personalitat, objectius professionals o malentesos, la gestió d’equips pot tornar-se desafiadora quan sorgeixen disputes entre empleats. En aquest article, explorem a fons les característiques dels conflictes laborals i els tipus que existeixen. Igualment, t’indiquem com pots abordar-los amb una bona estratègia.

Què són els conflictes laborals?

Es tracta de desacords o tensions entre individus o grups en l’entorn laboral que poden sorgir per diverses raons. Aquests reptes es poden manifestar de formes diferents, des de disputes obertes fins a tensions subtils que deteriorin la col·laboració i la productivitat.

Gestionar-los de manera eficient és indispensable per mantenir un ambient laboral saludable i assegurar el rendiment òptim de l’equip.

Característiques dels conflictes laborals

Els conflictes venen provocats per múltiples motius, des d’una deficient comunicació fins a la competència deslleial. Algunes de les manifestacions i conseqüències més comunes inclouen la manca de motivació, la disminució de la productivitat i l’increment de l’absentisme.

Identificar algunes de les seves característiques és crucial per abordar els problemes abans que esdevinguin majors:

 1. Intensitat emocional: Un dels seus trets distintius és la intensitat emocional que poden generar. Quan les opinions difereixen i les tensions augmenten, és comú que les emocions es detonin. Un estudi realitzat per la Universitat de Stanford va revelar que el 75 % dels empleats experimenta nivells significatius d’estrès emocional durant els conflictes. Això destaca la importància d’abordar no només els problemes superficials, sinó també les emocions subjacents.
 2. Persistència: Aquests problemes tendeixen a persistir si no se’ls gestiona adequadament. La manca de resolució pot donar lloc a tensions prolongades, interferint negativament en la dinàmica del teu equip i en la productivitat. D’acord amb una investigació de l’Organització Internacional del Treball (OIT), el 60 % dels que no se’n tracten de manera efectiva tendeixen a persistir durant mesos. Això destaca la necessitat d’emprendre una intervenció primerenca i cercar formes de solució de conflictes laborals.
 3. Freqüència: Això varia segons la cultura organitzativa i la composició de l’equip. Un estudi realitzat per la consultora McKinsey revela que, de mitjana, el 40 % dels empleats informa que enfronta aquest tipus de situació, almenys, una vegada al mes. Aquesta freqüència constant subratlla la rellevància d’implementar mesures proactives per a la gestió de tensions, en lloc d’adoptar un enfocament reactiu.
 4. Impacte en el rendiment: La investigació de la Universitat de Harvard Business School indica que el 25 % dels empleats involucrats en conflictes laborals experimenta una disminució en la seva productivitat. Alhora, els equips que no aprofundeixen en ells de manera eficaç tendeixen a experimentar una disminució del 30 % en la seva eficiència, d’acord amb les dades recopilades per l’Associació de Psicologia Organitzacional.
 5. Diversitat d’origens: Les fonts de conflicte poden ser disparates, des de discrepàncies en estils de treball fins a malentesos culturals. L’estudi d’Oxford que t’hem indicat va descobrir que el 45 % dels conflictes tenen el seu origen en la manca de comprensió cultural i en diferències en la percepció de rols i responsabilitats. Això apunta a la importància de la sensibilitat cultural i a la claredat en la comunicació per prevenir aquest tipus de contratemps.

Tipus de conflictes laborals

Hi ha diferents tipus de conflictes laborals, ja que es poden manifestar de diverses maneres, i és crucial comprendre’ls per gestionar-los amb encert:

 • Interpersonals: Es produeixen entre dues o més persones i solen estar relacionats amb diferències de personalitat, estils de treball o malentesos personals.
 • De rols: Sorgeixen quan les expectatives i responsabilitats laborals no estan clares o són conflictives.
 • De comunicació: Tenen lloc quan hi ha malentesos, manca de comunicació efectiva o interpretacions errònies.
 • D’estils i mètodes de treball: Apareixen quan hi ha diferències en la forma com abordeu tasques i projectes.
 • D’interessos: Succeeixen quan els objectius o interessos de les parts involucrades són incompatibles.
 • Culturals: Sorgeixen degut a disparitats culturals, ja sigui en valors, normes o pràctiques laborals.
 • Discriminació: Succeeixen quan hi ha percepcions de tracte injust o discriminació al lloc de treball.
 • Expectatives no complertes: S’originen quan les expectatives dels empleats no es compleixen, ja sigui en termes de reconeixement, compensació o desenvolupament professional.

Anàlisi de conflictes laborals: Identificació i causes

Abans de profunditzar en la resolució de conflictes laborals, és essencial que comprenguis les seves causes subjacents. La manca de comunicació, la competència per recursos limitats i les expectatives no complertes són només algunes de les motivacions darrere d’aquests reptes. Un anàlisi profund et pot revelar patrons recurrents i ajudar-te a posar en pràctica un protocol de resolució de conflictes laborals:

 1. Diversitat d’opinions i valors. Segons un estudi de l’OIT, el 45 % dels conflictes laborals tenen el seu origen en diferències fonamentals en la percepció dels objectius i dels valors organitzacionals. La gestió eficaç implica que reconeguis i respectis aquesta diversitat, fomentant un diàleg obert per alinear les visions.
 2. Competència per recursos. La lluita pels recursos, ja sigui en termes de pressupost, reconeixement o promocions, és una característica comuna dels conflictes en el treball. Segons el mateix informe de l’OIT, el 30 % d’ells està vinculat a la competència per recursos escassos. Establir polítiques transparents i sistemes de recompensa equitatius pot mitigar aquest tipus de situacions.
 3. Manca de comunicació o la comunicació ineficaç. Es tracta d’una de les principals causes dels conflictes laborals, i el 55 % dels casos, segons l’OIT, es originen en les anomalies de la comunicació. L’absència de claredat en les teves expectatives, malentesos i falta de retroalimentació contribueixen significativament a aquesta característica. Per evitar-ho, fomenta una cultura de comunicació oberta i transparent.
 4. Diferències d’estil i enfocament. Els empleats tenen diferents estils de treball i enfocaments per dur a terme les seves tasques, la qual cosa pot generar tensions. El 25 % d’elles s’atribueixen a diferències en els mètodes de treball. Comprendre i valorar aquesta diversitat d’estils pot transformar la tensió en oportunitats de col·laboració i millora contínua.
 5. Manca de reconeixement. La manca d’apreci pel treball realitzat és una altra característica destacada en aquests problemes. El mateix estudi internacional revela que el 20 % d’ells es deuen a percepcions de manca de reconeixement. Establir programes de reconeixement i retroalimentació positiva restringirà el mal ambient, millorant la moral i la satisfacció laboral.
 6. Resistència al canvi. Els canvis en les polítiques, estructures organitzatives o tecnologies sovint produeixen resistència entre els empleats. L’informe de l’OIT indica que el 15 % dels conflictes laborals estan relacionats amb el canvi i la seva mala gestió. Un procés efectiu que integri la comunicació transparent i la participació possibilitarà que es minimitzin les tensions.

Resolució de conflictes laborals: Estratègies i protocols

La solució de conflictes laborals requereix un enfocament estructurat i estratègic. Aquí et presentem un protocol i diverses formes de manejar-lo.

Protocol de resolució de conflictes laborals

Comprendre què són els conflictes laborals és un primer pas per abordar-ne la gestió i trobar solucions que satisfacin a tots els implicats. No es tracta d’un assumpte fàcil ni còmode, però la seva resolució et proporcionarà eines personals molt útils per revertir problemes en un futur:

 1. Identificació primerenca. Detectar signes de conflicte en les etapes inicials resulta decisiu. Pots aconseguir-ho a través d’enquestes de clima laboral, avaluacions de rendiment i sessions de retroalimentació.
 2. Entrevistes individuals. Reuneix-te amb els involucrats de manera individual per comprendre les seves perspectives i preocupacions. Escolta activament, això és determinant per establir un ambient de confiança.
 3. Mediació. En els casos més complexos, la teva mediació pot ser efectiva, ja que facilita la comunicació i ajuda les parts a trobar solucions mutuament beneficioses.
 4. Desenvolupa un pla d’acció. Un cop identificades les causes, treballa en conjunt per confeccionar un pla d’acció que abordi les preocupacions i establisca expectatives clares per al futur.
 5. Seguiment continu. El seguiment regular és indispensable per garantir que implementes les solucions de manera efectiva i per abordar qualsevol problema addicional que pugui sorgir.

Formes de solució de conflictes laborals

A l’hora de plantejar-te com solucionar conflictes laborals entre empleats és vital fomentar un ambient obert. Això significa donar suport als empleats perquè es sentin còmodes expressant les seves opinions i preocupacions. La comunicació clara i honesta és fonamental i pot prevenir molts conflictes.

En relació amb la formació, no està de més que proveeixis al teu equip de capacitació en habilitats toves, especialment en resolució de conflictes. Això pot equipar els empleats amb les eines pertinents per enfrontar disputas de manera constructiva.

No oblidis que, en ocasions, els conflictes són símptomes de problemes més profunds en l’estructura organitzativa. Introduir canvis, ja sigui en l’assignació de rols o en la distribució de recursos, pot abordar les causes subjacents.

Passos i consells sobre com solucionar conflictes laborals entre empleats

Abordar l’anàlisi de conflictes laborals i la seva prevenció requereixen una combinació d’empatia, habilitats de comunicació i una profunda comprensió de l’entorn laboral. Pren nota d’aquests consells pràctics:

 • Fomenta la diversitat. Els equips diversos poden experimentar més conflictes, però també tendeixen a ser més innovadors i creatius. Fomenta la diversitat i promou la comprensió cultural, ja que pot minimitzar les tensions i millorar la resolució dels problemes.
 • Estableix expectatives clares. Moltes tensions sorgeixen de malentesos sobre rols i responsabilitats. Estableix expectatives clares des del principi per superar les incomoditats.
 • Inverteix en desenvolupament professional. Proporcionar oportunitats per al desenvolupament professional no només millora les habilitats laborals, sinó que reforça les relacions interpersonals, reduint així els conflictes.
 • Promou la retroalimentació constructiva. Així, els empleats podran expressar les seves opinions de manera més oberta i rebre comentaris de manera positiva.
 • Incorpora tecnologia de gestió de conflictes a la teva empresa. L’ús de plataformes especialitzades et pot facilitar la identificació primerenca de conflictes i aportar dades útils per a la presa de decisions.

Exemples de conflictes laborals i les seves formes de solució

Hi ha moltes formes de tractar problemes en l’àmbit laboral, des de propiciar conciliacions prèvies en conflictes laborals individuals fins a enfocaments més senzills. A continuació, et facilitem diversos exemples de conflictes laborals resolts i et mostrem com podrien ser abordats de manera positiva:

1. Competència per reconeixement. Imagina que dos empleats competeixen per la mateixa promoció, generant rivalitat i tensions a l’equip. La solució seria establir criteris transparents per a la promoció i fomentar una cultura que valori el reconeixement individual. Un procés d’avaluació just i objectius clars poden mitigar la competència i millorar la moral de lequip.

2 . Diferències d’estil de treball. Dins dels conflictes laborals amb exemples reals i més comuns es troben els que ocasionen les diferències en l’estil de treballar. Dos col·legues tenen formes oposades de treballar, la qual cosa afecta a l’eficiència i a la col·laboració. La solució seria organitzar una sessió de treball en equip perquè els empleats comprenguin i aprenguin a valorar les idees diferents de cadascun.

3. Conflictes de comunicació. És habitual que, en els equips, alguns membres es sentin exclosos de la informació crucial sobre un nou projecte, generant malentesos i frustració. Això podria abordar-se de diferents maneres:

 1. Determina un canal clar i obert per a la comunicació, assegurant-te que tots els membres de l’equip tenen accés a la informació rellevant.
 2. Reunions regulars. Implementa un calendari de reunions regulars per compartir actualitzacions i promoure una comunicació més transparent.
 3. Retroalimentació constructiva. Anima els empleats a oferir retroalimentació sobre l’efectivitat de la comunicació i realitza ajustaments segons sigui necessari.

En el complex entramat de les relacions laborals, els conflictes són inevitables, però la seva gestió efectiva es converteix en un component decisiu per a l’èxit organitzacional. L’assumpció de les característiques i tipus de conflictes laborals et proporciona la base per desenvolupar estratègies proactives que, no només resolen disputes individuals, sinó que reforcen la salut general del teu equip i la cultura organitzacional.

Aquí t’hem presentat els conflictes laborals i diversos exemples, però és important conèixer l’origen i la natura dels mateixos. Alguns d’aquests conflictes laborals comparteixen característiques comunes, com la intensitat emocional, la persistència i la freqüència. En qualsevol cas, és important que afrontis aquests conflictes de manera eficient, ja que afecten directament a la productivitat, al benestar dels empleats i a la retenció de talent.


Busques talent per ampliar el teu equip?

Des d’ISPROX t’ajudem a trobar el perfil adequat, estalviant-te temps i augmentant la teva tasa d’èxit en la contractació.


Aquest article t’ha semblat interessant? Comparteix-lo amb la teva xarxa!