ISPROX CONSULTING SL, proveït amb CIF B25844127, adreça al C / Sant Pelegrí, 118, 25300, Tàrrega (Lleida), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de www. isprox.com.

Amb els límits establerts a la llei, ISPROX CONSULTING SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a ISPROX CONSULTING SL ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de www.isprox.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que ISPROX CONSULTING SL no pot controlar. Per tant, ISPROX CONSULTING SL no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que ISPROX CONSULTING SL ofrece a través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de ISPROX CONSULTING SL con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a IVAZQUEZ@ISPROX.COM oa l’adreça C / Sant Pelegrí, 118, 25300, Tàrrega (Lleida).